Prišiel som o prácu ! Ako ďalej ?

Ste zamestnaný/ná, máte istotu, pravidelný príjem a stane sa to, s čím nepočítate. Dostávate výpoveď a stávate sa nezamestnaným. Ako ďalej ?

V tom lepšom prípade máte náhradné riešenie, a darí sa Vám nájsť si novú, podobnú prácu v danom odbore s vyhovujúcimi podmienkami. Gratulujeme !

Ale čo robiť v opačnom prípade? Prácu nemáte a vo výhľade – aspoň v krátkodobom- nič nie je. Aké sú možnosti?

Každý občan, ktorý hľadá zamestnanie, má dve možnosti:

  1. Môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, o sprostredkovanie zamestnania
  2. Rozhodne sa, že sa stane dobrovoľne nezamestnaným a prácu si hľadá sám. Vtedy má povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni v ktorej je poistený do 8 dní, že sa stáva dobrovoľným platiteľom zdravotného poistenia

V prípade, že sa rozhodne pre 1. možnosť a má záujem aby mu pomáhal úrad práce pri uplatnení sa na trhu práce, má to výhodu oproti 2. možnosti, že zdravotné poistenie bude za Vás platiť štát.

Ako postupovať ?

Občan, ktorý je nezamestnaný, podá osobne písomnú žiadosť na úrade práce , sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa trvalého pobytu do 7 dní od skončenia pracovného pomeru. Do žiadosti, ktorú poskytuje úrad práce uvádza osobné údaje, informácie o vzdelaní, kvalifikácii, odborných zručnostiach, o práci, ktorú doteraz vykonával, o akú prácu má záujem, a ostatné informácie, ktoré mu môžu pomôcť pri hľadaní práce.
Doklady potrebné k evidencii: občiansky preukaz, fotokópia potvrdenia o zamestnaní, alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva

Úrad práce ho zaradí do evidencie k nasledujúcemu dňu po rozviazaní pracovného pomeru a stáva sa uchádzačom o zamestnanie, ktorý si aktívne hľadá zamestnanie, čo osobne preukazuje úradu práce minimálne raz za kalendárny mesiac v určenom termíne a ak uchádzača úrad práce vyzve písomne, alebo ústne na účely ponuky vhodného zamestnania, prípadne iného opatrenia, je povinný byť k dispozícii do 3 pracovných dní.

Uchádzač o zamestnanie má rovnako povinnosť do 3 pracovných dní oznámiť písomne každú zmenu. Do ôsmich dní od evidencie je uchádzač povinný oznámiť túto skutočnosť v zdravotnej poisťovni, v ktorej je poistencom.

Ak má uchádzač o zamestnanie nárok na dávku v nezamestnanosti, túto vypláca Sociálna poisťovňa.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý bol v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Nárok na dávku vzniká dňom zaradenia do evidencie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov. Do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, kedy má nárok na výplatu dávok v nezamestnanosti z dôvodu: nemocenské, ošetrovné, materské, rodičovský príspevok

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

V prípade, že na dávku nárok nemá, tak ako je uvedené vyššie, štát platí za neho zdravotné poistenie, pri dobrovoľnej nezamestnanosti si platí zdravotné poistenie sám.

Ak sa uchádzač o zamestnanie nachádza v stave hmotnej núdze, má nárok žiadať o sociálne dávky.

TIP: Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si môže privyrobiť. Viac tu »

 

ZDROJ: UPSVaR a Sociálna poisťovňa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *